DDS.NL Basispakket ADSL Producten Login Helpdesk
DDS.NL Nieuws Contact Visie Privacy Aanmelden

 

Privacybescherming maakt al sinds de oprichting van DDS integraal onderdeel uit van onze visie:
 • DDS abonnees kunnen er al sinds 1994 op rekenen dat de vertrouwelijkheid van privebestanden strikt wordt gerespecteerd.
 • DDS verzamelt en bewerkt geen gegevens over surfgedrag.
 • DDS leeft niet van advertenties en marketinggegevens. DDS heeft sinds de oprichting in 1994 nog nooit informatie over haar abonnees, tegen betaling of gratis, geleverd aan derden.
 • DDS maakt zich sterk tegen de opdringerigheid van reclame op het internet. Ook doen we er alles aan om onze abonnees steeds betere gereedschappen te geven tegen spam en ander misbruik.


PRIVACY BELEID:
Dit privacybeleid informeert u over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door DDS of andere onderdelen van onze groepsmaatschappijen.

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder andere om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten en partners. Informatie als IP-adressen, hoe u onze website gebruikt en op welke links u klikt kunnen ook als persoonsgegevens worden gekenmerkt. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DOELEN EN ROLLEN
DDS verwerkt vanuit verschillende rollen en met verschillende doelen persoonsgegevens. Deze rollen, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijn beschreven in de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar geldt een groot aantal wettelijke verplichtingen voor.

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen in opdracht van een derde partij. Hier zijn ook bepaalde wettelijke verplichtingen van toepassing. Deze zijn echter anders van die voor een verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij vanuit het perspectief van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. De manier waarop wij dit vanuit het oogpunt van verwerker doen kan verschillen per dienst die u bij ons afneemt. Details hieromtrent kunt u verkrijgen via de voor u gangbare contactkanalen.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
DDS heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is DDS verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken in het kader van het leveren van diensten. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is het tot uitvoer kunnen brengen van de overeenkomst of het leveren van diensten. Voor nadere informatie over gegevens die van of over u worden verzameld en de grondslag hiervan kunt u een bericht sturen naar secretariaat@dds.nl

Onderstaande opsomming geeft aan welke gegevens wij mogelijk van u verzamelen en met welke grondslag wij dit doen:

 • Bedrijfsnaam, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Contactpersoon, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Telefoonnummer, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • E-mail adres, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Betaalgegevens, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • NAW gegevens, gerechtvaardigd belang of het tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • IP-adres, gerechtvaardigd belang om dienstverlening te verbeteren.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN MET BEHULP VAN GEAUTOMATISEERDE MIDDELEN
Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij uw bezoek aan deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die de cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de Website zelf (first party cookies) of een derde partij (third party cookies).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze Website niet (volledig) kunt gebruiken.

Op deze Website plaatsen wij in enkele gevallen alleen technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert en worden altijd geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals inloggen op een persoonlijk account of het bestellen van producten.

DELEN VAN GEGEVENS
Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de Website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het aanbieden van internet toegang op netwerken van derden. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken.

Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

BEVEILIGING
De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Daarnaast zijn bepaalde diensten van DDS gecertificeerd aan de hand van de ISO 9001 en ISO 27001 normen. Het niveau van beveiliging kan per dienst die u van ons afneemt verschillen.

UW RECHTEN
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:
 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Het recht op om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit). Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van u hebben.
 • Het recht op inzage. Dat houdt in dat u een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke.
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid). Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. U kunt aan organisaties vragen om uw gegevens te wissen met een beroep op uw recht op vergetelheid.
 • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om bezwaar uw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking. U heeft het recht ons te verzoeken om u te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar secretariaat@dds.nl

We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DIT PRIVACYBELEID
We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze Website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. We raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is gepubliceerd op 08 Juni 2018.

 

Alle prijzen inclusief 21% btw, algemene voorwaarden, contact, rechten DDS©